Oddział przedszkolny

01 października 2018 22:27 | Oddział przedszkolny

Regulamin Świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZEGRZU POMORSKIM

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

2. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły i przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.

§ 2

Cele i zadania świetlicy

1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.
2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
7. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.


2. Do zadań świetlicy należy:

 • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
  i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 • rozwijanie samodzielności i samorządności;
 • współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

 

§ 3

Założenia organizacyjne.

1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w ustalanych godzinach
2. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.
Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane dotyczące:

- imiona i nazwisko uczestnika;
- datę urodzenia;
- adres zamieszkania;
- czasu przebywania ucznia w świetlicy szkolnej w ciągu tygodnia;
- informację, o odbiorze ucznia ze świetlicy (imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców ewentualnie będą przyprowadzać i odbierać dziecko);

- dokładny dzień i godzina, o której dziecko samodzielnie może wyjść do domu
- kontaktu z rodzicami (tel. do zakładu pracy opiekunów).

3. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.

4. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.

5. Świetlica w SP w Zegrzu Pomorskim ma do dyspozycji dwa pomieszczenia – tzw. świetlicę do zabawy i świetlicę do nauki. Wychowankowie świetlicy mogą przebywać w dowolnie wybranym przez siebie pomieszczeniu, w zależności od własnej potrzeby  - chęci zabawy, czy odrabiania lekcji.

 

§ 4

Wychowankowie świetlicy

1. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów rodziców pracujących, sieroty, rodzin niepełnych, wielodzietnych, zaniedbanych wychowawczo, rodzin zastępczych .
2. Prawa uczestnika świetlicy.

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

 • prawo do wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;
 • korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;
 • wpływa na planowanie pracy w świetlicy;

3. Obowiązki uczestnika świetlicy.

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 • systematycznego udział w zajęciach,
 • usprawiedliwienia swojej nieobecności,
 • nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),
 • dbania o porządek i wystrój świetlicy,
 • poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
 • kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,
 • przestrzegania regulaminu świetlicy.

4. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do niej, oczekujący na terenie szkoły na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne.

5. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez dyrektora  w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela.

6. Wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.

 

§ 5

Nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę,
 • Pochwała przekazana opiekunom.
 • Drobny upominek np.: plan lekcji, naklejka.

Kary

 • Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.
 • Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie)
 • Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 • Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.

 

§ 6

Współpraca z rodzicami

1.Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy – odbierają dzieci ze świetlicy osobiście)
Korespondencja z rodzicami
Rozmowy telefoniczne

2. W sekretariacie szkoły rodzice wnoszą dobrowolną opłatę za korzystanie ze świetlicy  -
do połowy października ( na konto Rady Rodziców) w wysokości ustalonej przez Radę Rodziców na swoim pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym. Dowód wpłaty należy dostarczyć do wychowawców świetlicy. Pieniądze przeznaczone będą na materiały papiernicze, plastyczne, gry dydaktyczne, upominki i nagrody dla uczestników świetlicy.

 

§ 7

Dokumentacja świetlicy

1. Roczny plan pracy dydaktyczno –wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego;
2. Plan pracy świetlicy szkolnej;

3. Tygodniowy rozkład zajęć.

4. Dziennik zajęć;
5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

6. Roczne  sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.

7. Regulamin świetlicy.

 

Przeczytano: 528 razy. Wydrukuj|Do góry